Nyheter

Kemikalieinspektionens analys av fyrverkerier 2020

13 oktober, 2021 i Nyheter, Pressinfo

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen

Sammanfattning
Syftet med projektet var att analysera fyrverkerier, avsedda för konsumenter, med avseende på innehåll av de förbjudna ämnena hexaklorbensen (HCB) och kvicksilver (Hg). Fyrverkerier med otillåtna halter av dessa ämnen skulle komma att beläggas med försäljningsförbud.

Kemikalieinspektionen inspekterade samtliga företag (10) som hade identifierats som importörer i Sverige. Från varje företag valdes två till fyra produkter ut för analys. Totalt analyserades 27 olika produkter (både så kallade ”tårtor” (battery) och ”bombrör” (single shots). Resultaten från analyserna visade att ingen av produkterna innehöll otillåtna halter av hexaklorbensen eller kvicksilver.

Kemikalieinspektionen har under de senaste 10 åren genomfört fyra tillsynsprojekt med fokus på analys av hexaklorbensen och kvicksilver i fyrverkerier.
När myndigheten genomförde de första analysprojekten av fyrverkerier 2010 och 2011 var kemikalieinnehåll ingenting som diskuterades särskilt mycket mellan importörer och tillverkare. Projektet som genomfördes 2015 gav myndigheten en annorlunda, och förbättrad, bild av branschen. Fler importörer hade då tydliga krav på tillverkarna gällande vilka ämnen som produkterna inte fick innehålla och det fanns även importörer som genomförde egna analyser.

Årets projekt och diskussioner med de svenska importörer har ytterligare förstärkt bilden från 2015. I princip samstämmigt så vittnar företagen om en stor skillnad i ökad medvetenhet gällande kemikalieinnehåll, inte bara i Sverige utan också hos de kinesiska tillverkarna. ”För 10 år sedan pratade ingen i Kina om hexaklorbensen, nu skulle det vara förvånande om det hittades hos någon tillverkare”, är uttalanden som vi fångat upp i projektet.

Kemikalieinspektionen kan konstatera att fyrverkeribranschen för 10 år sedan var en bransch med relativt låg medvetenhet om kemikalieinnehåll och regler och nästan varannan produkt innehöll det förbjudna ämnet hexaklorbensen. Idag däremot så kan myndigheten konstatera att kunskapen om kemikalieinnehåll och regler hos de importerande företagen är hög och att det mycket glädjande också speglar sig i analyserna av årets produkter då hexaklorbensen inte påvisats, ej heller otillåtna halter av kvicksilver.

Ordningslagens lokala tillämpning

15 september, 2021 i Nyheter, Pressinfo

SPB (Sveriges Pyroteknik Branschförbund) har med jämna mellanrum, från medlemmar och återförsäljare av fyrverkerier, fått frågor om vad som får regleras i lokala ordningsföreskrifter. Nedan finns SPB tolkning av hur Ordningslagen skall tillämpas. Tolkningen baserar sig på Ordningslagen (SFS 1993:1617) och den proposition (1992/93:210) som låg till grund för Ordningslagen.

Enligt 7 § Ordningslagen får pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. För innehav och användning av pyrotekniska varor vid vissa idrottsarrangemang finns i 5 kap. Lag (2009:101).

Enligt 9 § Ordningslagen får Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

Med andra ord tillståndsplikten beror på tidpunkt, plats och andra omständigheter. Dessutom är tillståndsplikten kopplad till att det skall innebära risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av propositionen framgår tydligt att t.ex. vid nyår är olägenheten med att använda fyrverkerier mindre än vid andra tidpunkter på året. Detta beror på de traditioner vi har beträffande användning av fyrverkerier vid nyår. De fyrverkerier som avses är s.k. konsumentfyrverkerier. SFBs tolkning är att det t.ex. i samband med nyår inte behövs tillstånd om inte kommunen har gjort någon inskränkning i lokala föreskrifter, se nedan. När det gäller att använda konsumentfyrverkerier vid tidpunkter på året då fyrverkerier inte vanligen används anser vi att polisen skall kontaktas.

Vid anordnade av ett arrangemang där en större mängd pyrotekniska varor av kvalificerat slag kommer till användning för nöjesändamål, s.k. jubileumsfyrverkerier och liknande evenemang, nämns i propositionen att tillstånd vanligtvis krävs, om de anordnas i närheten av någon bebyggelse av betydelse eller där ett större antal människor uppehåller sig. SFBs uppfattning är att man alltid skall kontakta polisen och fråga om tillstånd behövs för den senare typen av fyrverkerier. En sådan förfrågan bör naturligtvis ske i god tid innan användningen.

Kommunen har som framgår av 9 § i Ordningslagen, se ovan, möjlighet att ge lokala föreskrifter. I propositionen anges att tillståndskravet genom lokala föreskrifter kan utvidgas att generellt omfatta t.ex. vissa platser eller användningen av vissa pyrotekniska varor. Skadan eller olägenheten måste emellertid vara så påtaglig att den är beaktansvärd. Inte heller får genom en lokal föreskrift läggas onödigt tvång på allmänheten eller annars göras någon obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Propositionen talar om att totalförbud bör ges ett mycket begränsat geografiskt tillämpningsområde, t.ex. ett område kring ett sjukhus, vårdhem och innetorg. När det gäller tillståndsplikten anges inomhus som ett sådant ställe där generell tillståndsplikt kan gälla. I propositionen anges också följande:

  • Regleringen skall utformas så att den leder till efterlevnad utan att skapa onödig byråkrati för allmänheten och administrativt krångel för myndigheterna.
  • Polisen måste ha möjlighet att effektivt kontrollera efterlevnaden av tillstånd i de fall detta behövs.
  • Det är naturligtvis från kriminalpolitisk synpunkt inte godtagbart att det gäller en ordning som innebär att ett stort antal personer vid ett och samma tillfälle medvetet eller omedvetet bryter mot ett straffsanktionerat krav på tillstånd, vars efterlevnad polisen med hänsyn till omständigheterna saknar praktiska möjligheter att övervaka och som det från det allmännas sida inte finns någon egentlig anledning att ingripa mot.

Enligt SPB innebär detta att en generell tillståndsplikt inte kan införas i en kommun. I de fall kommunen fattar beslut om tillståndsplikt eller förbud måste den vara mycket geografiskt begränsad.

Kommunala beslut har överklagats i ett antal fall. Domstolarna delar SPB:s uppfattning, se beslut nedan.

Förvaltningsrätten i Falun angående Leksands kommun

Förvaltningsrätten i Växjö angående Mörbylånga kommun

Förvaltningsrätten i Växjö angående Växjö kommun

 

Skador orsakade av fyrverkerier har minskat enligt MSB

22 december, 2020 i Nyheter, Pressinfo

Enligt pressrelease 21 december 2020 kl. 09:00 på MSB hemsida.

Den 1 juni 2019 infördes nya regler för användning av raketer med styrpinne. Det krävs numera en särskild utbildning och ett tillstånd från kommunen. Nu, över ett år senare kan MSB se en minskning av antalet inrapporterade olyckor orsakade av felaktig hantering av fyrverkerier.

Det var inför fjolårets nyår som de nya reglerna för användning av raketer med styrpinne aktualiserades. Sedan den 1 juni 2019 krävs det en särskild utbildning och tillstånd från kommunen, som rör användning av raketer med styrpinne. Ett år senare kan man se en minskning av antalet inrapporterade olyckor orsakade av felaktig hantering av fyrverkerier.

MSB skickar varje år en förfrågan till de största akutmottagningarna om inkomna sökande med skador från fyrverkerier. I de svar MSB fått in efter förra nyåret finns ingen som uppgett att de behandlat skador orsakade av raketer. Detta till skillnad från åren 2011-2018 då andelen skador orsakade av raketer legat på cirka 40 procent av de som sökt vård på en av de akutmottagningar som ingått i studien.

– Vi har tydliga indikationer på att införandet av regeln om tillståndskrav för raketer med styrpinne har varit framgångsrik då olyckorna med raketer har minskat kraftigt. Uppgifter baserat på ett år är för lite för att kunna säga att det rör sig om ett trendbrott vad gäller totala antalet olyckor med fyrverkerier, säger Rolf Weinander, handläggare på enheten för hantering av explosiva varor på MSB.

MSB uppfattar det som att regeln följs bra, troligen framför allt beroende på att återförsäljarna på den svenska marknaden inte har haft några raketer i sitt utbud.

Läs mer på MSB hemsida

Fyrverkeri är lagligt att sälja, köpa och avfyra!

10 december, 2019 i Nyheter

Många svenskar tror just nu att alla fyrverkerier är förbjudna pga otydlig rapportering i media. Men det är helt fel, allt utom raketer med styrpinne säljs precis som tidigare!

Bakgrund: SFB, Sveriges Fyrverkeribranschförbund beslöt 2017 att avveckla raketer med styrpinne. Samma beslut i Norge hade lett till färre olyckor.

Vid halvårsskiftet 2019 ändrades reglerna av MSB på SFBs begäran. Raketer med pinne är nu borta ur konsumentsortimentet.

FAQ om ändrade regler för raketer:

Vad omfattas?
Raketer med styrpinne, i praktiken nästan alla raketer.

Vad får man skjuta då?
Fyrverkeritårtor (batterier) fontäner, stjärnbomber, romerska ljus, markeffekter, solar mm. Allt som var godkänt före regeländringen är tillåtet nu också. Utom just raketer.

Får man använda raketer om man har kvar?
Nej, inte raketer med käpp. Återlämnas till försäljningsstället.

Behöver man tillstånd för att skjuta fyrverkerier?
Nej vanligtvis inte, men din kommun kan ha lokal ordningsföreskrift som begränsar plats och tid. Kolla med din handlare eller kommunen.

Raketer förbjudet 2019 – Alla andra fyrverkerier tillåtet

29 december, 2018 i Nyheter

I juni 2019 förbjuds raketer på pinne efter ett initiativ från SFB.
Viss media har framställt det som att alla typer av konsumentfyrverkerier förbjuds i samband med detta, men det är alltså INTE sant!
Det är ENDAST raketer på pinne som kommer att tas bort från marknaden. Resterande produkttyper inom konsumentfyrverkerierna såsom bombtårtor, airbombs, fontäner m.m. kommer fortsättningsvis vara tillåtet för konsumenter att inhandla och skjuta av i samband med påsk, valborg och nyår utan polistillstånd.

Förvaltningsrätten upphäver beslutet om förändring av ordningsföreskrifterna inom Leksands kommun

14 december, 2018 i Nyheter

Kommunfullmäktige i Leksands kommun beslutade den 16 oktober 2018 att förändra de lokala ordningsföreskrifterna angående fyrverkerier med bl. a. ökade restriktioner för avskjut av fyrverkerier utan polistillstånd. En privatperson överklagade detta beslut till Förvaltningsrätten och Förvaltningsrätten upphäver nu Leksands kommuns beslut.

Läs hela domen genom att ladda ner den här.

Europol gör nedslag mot illegala fyrverkerinätverk

12 december, 2018 i Nyheter

80 ton sprängämnen beslagtagna och 4 webshoppar nedstängda.

Olagliga fyrverkerier är ett enormt problem i hela Europa.Dess oreglerade försäljning orsakar betydande säkerhetsrisker för sjöfarten som fraktar dem, skatteförluster för ekonomier och fara för slutkonsumenterna som inte har någon som helst aning om hur produktionskvaliteten är. Europol har under de senaste tre veckorna gjort ett flertal nedslag för att stävja detta.

Mer information på Europols hemsida: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-cooperation-disrupts-illegal-fireworks-network

Fyrverkeri är fortfarande lagligt att sälja, köpa och avfyra

21 december, 2017 i Nyheter

Fyrverkeri är fortfarande lagligt att sälja, köpa och avfyra! Det föreligger för tillfället ett missförstånd att fyrverkerier inte längre skulle vara tillåtna efter förra nyår. Detta påstående stämmer inte alls utan är något som uppkommit på sociala medier under falska förespeglingar.

Däremot är det bara tillåtet att avfyra fyrverkeri på nyårsafton, påsk och valborgsmässoafton. Det kan även finnas tidsrestriktioner inom er kommun, denna info hittar ni på er kommuns hemsida under lokala stadgar.

Raketer avvecklas

21 november, 2017 i Nyheter

SFB beslutar att avveckla traditionella raketer med käpp. 

Detta p.g.a. erfarenheter av senaste nyåret och positiv verkan av raketförbud i Norge.

Övriga produkter kommer att finnas kvar i sortimentet, såsom fyrverkeritårtor / batterier och fontäner m.m.
I praktiken innebär beslutet att 90% av fyrverkeribranschen slutar importera raketer, men de försvinner inte helt från marknaden förrän lagren är slut.

Läs mer i pressreleasen här..

Stora raketer förbjuds

21 september, 2017 i Nyheter

Sedan maj 2014 förbjuds raketer med satsvikt över 75 gram att säljas till konsument i Sverige. Detta sedan tester visat att större raketer vid felaktig användning allvarligt kan skada människor som träffas av dem.

Detta är ingen stor inskränkning i fyrverkerisortimentet. 75 grams raketer ger fortfarande en mycket häftig effekt. Tårtor, fontäner och andra pjäser påverkas inte av den nya regeln.