Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen

Sammanfattning
Syftet med projektet var att analysera fyrverkerier, avsedda för konsumenter, med avseende på innehåll av de förbjudna ämnena hexaklorbensen (HCB) och kvicksilver (Hg). Fyrverkerier med otillåtna halter av dessa ämnen skulle komma att beläggas med försäljningsförbud.

Kemikalieinspektionen inspekterade samtliga företag (10) som hade identifierats som importörer i Sverige. Från varje företag valdes två till fyra produkter ut för analys. Totalt analyserades 27 olika produkter (både så kallade ”tårtor” (battery) och ”bombrör” (single shots). Resultaten från analyserna visade att ingen av produkterna innehöll otillåtna halter av hexaklorbensen eller kvicksilver.

Kemikalieinspektionen har under de senaste 10 åren genomfört fyra tillsynsprojekt med fokus på analys av hexaklorbensen och kvicksilver i fyrverkerier.
När myndigheten genomförde de första analysprojekten av fyrverkerier 2010 och 2011 var kemikalieinnehåll ingenting som diskuterades särskilt mycket mellan importörer och tillverkare. Projektet som genomfördes 2015 gav myndigheten en annorlunda, och förbättrad, bild av branschen. Fler importörer hade då tydliga krav på tillverkarna gällande vilka ämnen som produkterna inte fick innehålla och det fanns även importörer som genomförde egna analyser.

Årets projekt och diskussioner med de svenska importörer har ytterligare förstärkt bilden från 2015. I princip samstämmigt så vittnar företagen om en stor skillnad i ökad medvetenhet gällande kemikalieinnehåll, inte bara i Sverige utan också hos de kinesiska tillverkarna. ”För 10 år sedan pratade ingen i Kina om hexaklorbensen, nu skulle det vara förvånande om det hittades hos någon tillverkare”, är uttalanden som vi fångat upp i projektet.

Kemikalieinspektionen kan konstatera att fyrverkeribranschen för 10 år sedan var en bransch med relativt låg medvetenhet om kemikalieinnehåll och regler och nästan varannan produkt innehöll det förbjudna ämnet hexaklorbensen. Idag däremot så kan myndigheten konstatera att kunskapen om kemikalieinnehåll och regler hos de importerande företagen är hög och att det mycket glädjande också speglar sig i analyserna av årets produkter då hexaklorbensen inte påvisats, ej heller otillåtna halter av kvicksilver.