SPB (Sveriges Pyroteknik Branschförbund) har med jämna mellanrum, från medlemmar och återförsäljare av fyrverkerier, fått frågor om vad som får regleras i lokala ordningsföreskrifter. Nedan finns SPB tolkning av hur Ordningslagen skall tillämpas. Tolkningen baserar sig på Ordningslagen (SFS 1993:1617) och den proposition (1992/93:210) som låg till grund för Ordningslagen.

Enligt 7 § Ordningslagen får pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. För innehav och användning av pyrotekniska varor vid vissa idrottsarrangemang finns i 5 kap. Lag (2009:101).

Enligt 9 § Ordningslagen får Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

Med andra ord tillståndsplikten beror på tidpunkt, plats och andra omständigheter. Dessutom är tillståndsplikten kopplad till att det skall innebära risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av propositionen framgår tydligt att t.ex. vid nyår är olägenheten med att använda fyrverkerier mindre än vid andra tidpunkter på året. Detta beror på de traditioner vi har beträffande användning av fyrverkerier vid nyår. De fyrverkerier som avses är s.k. konsumentfyrverkerier. SFBs tolkning är att det t.ex. i samband med nyår inte behövs tillstånd om inte kommunen har gjort någon inskränkning i lokala föreskrifter, se nedan. När det gäller att använda konsumentfyrverkerier vid tidpunkter på året då fyrverkerier inte vanligen används anser vi att polisen skall kontaktas.